home HOME

XHTML Tutorial
XHTML HOME
XHTML Introduction
XHTML Why
XHTML v HTML
XHTML Syntax
XHTML DTD
XHTML HowTo
XHTML Validation
XHTML Modules
XHTML Attributes
XHTML Events
XHTML Summary

Quiz/Exam
XHTML Quiz
XHTML Exam

References
XHTML Tag List
XHTML Attributes
XHTML Events
XHTML Colornames
XHTML ASCII
XHTML Entities
XHTML URL Encode
HTTP Messages

Selected Reading
Web Statistics
Web Glossary
Web Hosting
Web Quality

W3Schools Forum

Helping W3Schools

pixels

XHTML:n ja HTML:n erot


XHTML:ään voidaan valmistautua aloittamalla kirjoittamaan "tiukkaa" HTML:ää.


Kuinka valmistatua XHTML:ään

XHTML ei eroa kovin paljoa standardista HTML 4.01:stä.

Niinpä koodin muotoilu noudattamaan HTML 4.01 standarida on hyvä alku. HTML 4.01 reference on avuksi tässä.

Lisäksi tulee aloittaa kirjoittamaan HTML-lädekoodi pienin kirjaimin. Lopputageja ei myöskään saa enää koskaan jättää kirjoittamatta.


Kaikkein tärkeimmät erot:

 • XHTML elementtien täytyy sijaita oikeassa sisäkkäisessä järjestyksessä
 • XHTML elementit täytyy aina sulkea
 • XHTML elementit täytyy kirjoittaa pienin kirjaimin
 • XHTML dokumenteilla täytyy olla yksi juurielementti

XHTML elementtien täytyy sijaita oikeassa sisäkkäisessä järjestyksessä

HTML tiettyjen elementtien sisäkkäinen järjestys voi olla "väärä":

<b><i>This text is bold and italic</b></i>

XHTML:ssä kaikkien elementtien tulee sijaita oikeassa sisäkkäisessä järjestyksessä:

<b><i>This text is bold and italic</i></b>

Huomaa: Yleinen virhe sisäkkäisten luetteloiden kanssa on unohtaa, että sisemmän luettelon tulee olla <li>- ja </li>-tagien välissä.

Väärin:

<ul>  
<li>Coffee</li>
<li>Tea
<ul>
<li>Black tea</li>
<li>Green tea</li>
</ul>
<li>Milk</li>
</ul>

Oikein:

<ul>  
<li>Coffee</li>
<li>Tea
<ul>
<li>Black tea</li>
<li>Green tea</li>
</ul>
</li>
<li>Milk</li>
</ul>


Oikeaan ratkaisuun on lisätty </li>-tagi </ul>-tagin perään.


XHTML elementit tulee aina sulkea

Ei-tyhjillä elementeillä tulee olla lopputagi.

Väärin:

<p>This is a paragraph 
<p>This is another paragraph

Oikein:

<p>This is a paragraph</p> 
<p>This is another paragraph</p>


Myös tyhjät elementit täytyy sulkea

Tyhjillä elementeillä tulee olla lopputagi tai niiden alkutagin tulee päättyä "/>"-merkein.

Väärin:

A break: <br> 
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">

Oikein:

A break: <br /> 
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />


XHTML-elementit täytyy kirjoittaa pienin kirjaimin

XHTML:n määritys vaatii että tagien nimet ja attribuutit kirjoitetaan pienin kirjaimin.

Väärin:

<BODY> 
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>

Oikein:

<body> 
<p>This is a paragraph</p>
</body>


XHTML-dokumenteilla täytyy olla yksi juurielementti

Kaikkien XHTML-elementtien täytyy sijaita <html>-juurielementin sisällä. Kaikilla muilla elementeillä voi olla lapsielementtejä. Lapsielementtien täytyy olla oikein suljettuja ja sijaita sisäkkäisesti oikeassa järjestyksessä äitielementtiin nähden. Dokumentin perusrakenne on seuraava:

<html> 
<head> ... </head>
<body> ... </body>
</html>